Spółka komandytowa

Pod hasłem Zmień sp.z o.o. na spółę komandytową rozumiemy ciąg takich działań prawnych i organizacyjnych, w wyniku których :

Należy tutaj przypomnieć, że w przypadku kiedy działalność jest prowadzona wyłącznie w formie sp. z o.o., to najpierw opodatkowana jest spółka a następnie jej wspólnicy od przypadających im zysków ze sp. z o.o. - proponowane przez nas rozwiązanie pozwala uniknąć tego prawie w 100 %.

Procedura przekształcania sp. z o.o. w  spółkę komandytową może przebiegać co najmniej na trzy sposoby, które mogą mieć swoje odmiany. Wybór najlepszego sposobu zależy od aktualnej sytuacji prawno-podatkowej przekształcanego podmiotu.

1/ Pierwszy sposób.
- sp. z o.o już istnieje.
- tworzy się spółkę komandytową, której wspólnikiem komplementariuszem zostaje istniejąca sp. z o.o.

W efekcie funcjonują dwie spółki, powiązane organizacyjnie i kapitałowo:
- dotychczas istniejąca sp. z o.o.
- spółka komandytowa, w której wspólnikiem komplementariszem jest dotychczas istniejąca sp. z o.o.

2/ Drugi sposób.
- tworzy się nową sp. z o.o., lub nabywa się obcą sp. z o.o.
- tworzy się spółkę komandytową, której wspólnikiem komplementariuszem zostaje nowopowołana, lub nabyta sp. z o.o.

W efekcie funcjonują dwie spółki, powiązane organizacyjnie i kapitałowo:
- nowopowołana, lub nabyta sp. z o.o.
- spółka komandytowa, w której wspólnikiem komplementariszem jest owa sp. z o.o

3/ Trzeci sposób
- przekształca się, w rozumieniu art. 591 ksh, istniejącą sp. z o.o. w spółkę komandytową,
- tworzy się nową sp. z o.o., lub nabywa obcą sp. z o.o.
- nowoutworzona, lub nabyta sp. z o.o. - zostaje wspólnikiem komplementariuszem
spółki komandytowej ( powstałej z przekształcenia starej  sp z o.o.)

W efekcie funcjonują dwie spółki, powiązane organizacyjnie i kapitałowo:
- nowoutworzona, lub nabyta sp. z o.o.
- spółka komandytowa (powstała z przekształcenia starej sp. z o.o.), w której wspólnikiem komplementariszem jest nowoutworzona, lub nabyta sp. z o.o


Procedura przekształcania spółki jawnej w spółkę komandytową jest podobna, chociaż z istoty rzeczy różni się w szczegółach.


Spółka Komandytowa w której wspólnikiem komplementariuszem jest sp. z o.o.
( sp. z o.o. spółka komandytowa )

Działalności gospodarcza w formie spółki komandytowej z udziałem sp. z o.o.  jako wspólnika komplementariusza, pozwala łączyć różne korzyści, co nie jest możliwe przy prowadzeniu działalności gospodarczej w innej formie prawnej.

W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników, co najmniej jeden jest komplementariuszem a co najmniej jeden jest komandytariuszem.

- komplementariusz – odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej osobiście, całym swoim majątkiem, subsydiarnie i solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami.

- komandytariusz – poza sytuacjami szczególnymi, odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej tylko do wysokości tzw. sumy komandytowej ustalonej w umowie spółki i wpisanej we wpisie do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).
Ponadto, jeżeli wartość wkładu faktycznie wniesionego do spółki przez danego komandytariusza jest równa
lub większa od wysokości jego sumy komandytowej, to odpowiada on swoim osobistym majątkiem tylko do wartości jego wkładu wniesionego do spółki komandytowej - innymi słowy,
jego dalsza odpowiedzialność z majątku osobistego nie występuje.


Odpowiednio sformułowana umowa spółki komandytowej, w której :

ogranicza odpowiedzialność finansową osoby fizycznej, będącej wspólnikiem-komandytariuszem w spółce komandytowej, za zobowiązania tej spółki, do wartości sumy komandytowej, która nie musi być duża ; nie jest to możliwe w przypadku innych spółek osobowych, gdzie wspólnik będący osobą fizyczną odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki osobowej, jednocześnie, co wynika z istoty sp. z o.o. będącej komplementariuszem omawianej tu spółki komandytowej, w/w osoba fizyczna będąca wspólnikiem tejże sp. z o.o., odpowiada za zobowiązania tej sp. z o.o. tylko do wysokości udziałów wniesionych przez nią do tej sp. z o.o.,
jednocześnie ta osoba fizyczna, będąc wspólnikiem sp. z o.o., zachowuje pełną kontrolę zarówno nad tą sp. z o.o., jak i nad spółką komandytową,
jednocześnie, prowadzone zgodne z prawem rozliczenia podatkowe spółki komandytowej i sp. z o.o. bądącej jej komplementariuszem, pozwalają uniknąć spólce z o.o., w całości, lub w znacznej mierze, podwójnego
opodatkowania podatkiem dochodowym, co nie jest możliwe w przypadku gdyby omawiana tu działalność gospodarcza była prowadzona wyłącznie w formie sp. z o.o.

Powstaje w ten sposób bezpieczna spółka komandytowa,
chroniąca majątek osobisty osób fizycznych ją tworzących, a jednocześnie pozwalająca na zachowanie obciążeń podatkowych tych osób w granicach przysługujących każdej osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

UWAGA : nie należy mylić ograniczonej odpowiedzialności osoby fizycznej, będącej wspólnikiem-komandytariuszem w spółce komandytowej, za zobowiązania spółki komandytowej, z pełną odpowiedzialnością tej osoby za jej własne zobowiązania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z jej udziału w zysku spółki komandytowej ; odpowiedzialność komandytariusza będącego osobą fizyczną, za własne zobowiązania podatkowe, jest oczywiście pełna.


Najważniejsze cechy spółki komandytowej :

Jednak coś za coś - omawiana tutaj forma prawna prowadzenia przedsiębiorstwa wymaga jednoczesnego prowadzenia ksiąg rachunkowych ( pełna księgowość ) dla dwóch podmiotów gospodarczych - spółki komandytowej i sp. z o.o., oraz rozliczania podatku dochodowego w oparciu zarówno o ustawę o p.d.o.o.fizycznych, jak i ustawę o p.d.o.o.prawnych, często z uwzględnieniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, co powoduje wzrost kosztów obsługi księgowo-podatkowej.
Dlatego taka forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej jest korzystna dla przedsięwzięć o większych rozmiarach, albo mniejszych ale zyskownych.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług doradczych :

Janusz Sperka
doradca poidatkowy 06083
A-Tax Consulting

zwrot vat z ue kontakt

a-tax

Biuro Operacyjne Nowa Sól :

A-Tax Consulting
Janusz Sperka


67-100 Nowa Sól
ul.Kościuszki 33

tel. ( 0-68 ) 458-21-11
tel. ( 0-68 ) 356-00-30

e-mail: atax@op.pl
www.atax.esjot.pl


- Zapraszamy do korzystania z naszych usług -

a-tax