Firmy zagraniczne w Polsce

Rejestracja firmy w Polsce | Oddział i przedstawicielstwo firmy zagranicznej | Rejestracja do VAT w Polsce

Osoby zagraniczne mogą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą w różnym zakresie i w różnych formach prawnych. Poniżej zamieściłem podstawowe informacje na ten temat.

Osoba zagraniczna rejestruje w Polsce odrębną firmę

Osoba zagraniczna, w rozumieniu polskiej ustawy o zasadach prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne i przedsiębiorców zagranicznych, to:

Przedsiębiorca zagraniczny, w rozumieniu powyższej ustawy, to osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą, oraz obywatel polski wykonujący działalność gosdpodarczą za granicą.

Osoby zagraniczne, wymienione powyżej, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski, czyli mogą rejestrować i prowadzić firmy w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, z tym, że dotyczy to tylko osób zagranicznych mających siedzibę działalności gospodarczej w państwach wymienionych poniżej:

Osoby fizyczne będące obywatelami innych państw niż wymienione powyżej, znajdujące się w określonych specyficznych sytuacjach prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 powyższej ustawy (nie wyszczególniam ich tutaj dla lepszej klarowności niniejszego tekstu) mogą także korzystać ze swobody przedsiębiorczości na terytorium Polski.

Inymi słowy, wszystkie osoby zagraniczne wymienione w poprzednich akapitach, mogą rejestrować w Polsce przedsiębiorstwa o dowolnej formie prawnej, na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Osoby zagraniczne inne niż wymienione powyżej, mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce wyłącznie w formie :

Działalność usługowa w Polsce wykonywana przez usługodawców z siedzibą za granicą

Usługodawca z siedzibą w kraju UE innym niż Polska, lub z siedzibą w Norwegii, Islandii, lub Lichtensteinie, może czasowo wykonywać na terytorium Polski usługi na zasadach określonych w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo w postanowieniach umów regulujących swobodę świadczenia usług. Oznacza to, że nie zawsze taki usługodawca musi rejestrować w Polsce przedsiębiorstwo lub oddział, aby świadczyć okresowo usługi w Polce.

 

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski przedsiębiorcy zagraniczni z państw UE i EOG mogą tworzyć w Polsce oddziały swoich zgranicznych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcą zagranicznym, zgodnie z polską ustawą o zasadach prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne i przedsiębiorców zagranicznych, jest :

Przedsiębiorca zagraniczny może zarejestrować w Polsce oddział swojego przedsiębiorstwa zagranicznego. Oddział może wykonywać w Polsce działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę zagranicznego w kraju jego siedziby.

Oddział musi używać oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy zagranicznego, do której musi dodać wyrazy „oddział w Polsce”. Na przykład polski oddział niemieckiej firmy ABC GmbH, będzie miał nazwę : ABC sp z o.o. - oddział w Polsce, ewentualnie : ABC (GmbH) sp. z o.o. - oddział w Polsce

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce nie ma odrębnej podmiotowości prawnej - uznaje się, że to przedsiębiorca zagraniczny wykonuje w Polsce działalność gospodarczą poprzez zarejestrowany w Polsce oddział. W konsekwencji, to przedsiębiorca zagraniczny, a nie jego oddział w Polsce, jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z czynności podejmowanych przez oddział. Jeszcze inaczej rzecz ujmując, wszelkie czynności prawne i faktyczne wykonywane w Polsce przez oddział, są uznawane za wykonywane w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego.

Oddział przesiębiorcy zagranicznego w Polsce, nawet jeśli przedsiębiorca zagraniczny jest spółką będącą odpowiednikiem polskiej spółki handlowej, nie podlega przepisom polskiego Kodeksu Spółek Handlowych.

Spółkami handlowymi są: sp. z o.o.,spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

Rachunkowość oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce musi być prowadzona zgodnie z polską ustawą o rachunkowości.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego podlega rejestracji w KRS i w zgłoszeniu do KRS należy podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, czyli do dokonywania czynności prawnych i faktycznych w imieniu i na rachunek przedsiębiorcy zagranicznego. Osoba ta nie musi być obywatelem polskim, ale w zgłoszeniu do KRS należy podać jej adres na terytorium Polski. Adresem tym może być adres siedziby oddziału, ale niekoniecznie - istotnym jest to, że wszelkie pisma, kierowane do oddziału przez polskie urzędy, czy sądy, będą wysyłane na adres reprezentanta podany we wpisie oddziału do KRS, ze skutkiem prawnym dla przedsiębiorcy zagranicznego.

A-Tax Consulting może użyczyć swojego adresu zarówno jako adresu rejestracyjnego dla oddziału, jak i adresu reprezentanta oddziału.
Możemy także zapewnić pełną obsługę biurową i księgowo-podatkową oddziału.

Opodatkowanie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polce

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego a podatek dochodowy

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko wtedy, kiedy oddział ten uznaje się jednocześnie za Zakład w rozumieniu ustawy o p.d.o.o. fizycznych, lub ustawy o p.d.o.o. prawnych, lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a krajem, w który przedsiębiorca zagraniczny ma swoją siedzibę, jeżeli definicja Zakładu podana w tej umowie jest inna niż w odpowiedniej ustawie podatkowej. W praktyce, z reguły oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce jest jednocześnie Zakładem w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych, chociaż nie zawsze.
Jeżeli oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce jest jednocześnie Zakładem, to dochody przedsiębiorcy zagranicznego, które mogą być przypisane jego polskiemu oddziałowi, podlegają opodatkowaniu w Polsce :

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego a podatek VAT

Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny prowadzi poprzez swój oddział w Polsce działalność opodatkowaną podatkiem VAT, to musi się zarejestrować w Polsce jako podatnik VAT. Należy podkreślić, że w takim przypadku podatnikiem VAT jest przedsiębiorca zagraniczny a nie oddział; odział tylko realizuje od strony technicznej obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie rozliczania polskiego podatku VAT (prowadzi rejestry, składa deklaracje, płaci VAT, lub otrzymuje jego zwroty).

Należy podkreślić, że przedsiębiorcę zagranicznego i jego polski Zakład uznaje się za podmioty powiązane, w rozumieniu polskich ustaw podatkowych i stosuje się do nich przepisy o cenach transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi ( tzw. ceny transferowe).

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Przedsiębiorca zagraniczny może zarejestrować w Polsce przedstawicielstwo swojego przedsiębiorstwa zagranicznego. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.
Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Przedstawicielstwo musi używać oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy zagranicznego, do której musi dodać wyrazy „przedstawicielstwo w Polsce”. Na przykład przedstawicielstwo niemieckiej firmy ABC GmbH, będzie miało nazwę : ABC sp z o.o. - przedstawicielstwo w Polsce, ewentualnie ABC (GmbH) sp. z o.o. - przedstawicielstwo w Polsce.
Ze swej istoty przedstwicielstwo nie osiąga w Polsce dochodów, więc nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym.


Rejestracja firmy zagranicznej do VAT w Polsce

 

Obowiązkowa rejestracja przedsiębiorcy zagranicznego do VAT w Polsce.

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca zagraniczny ma obowiązek zarejestrować się w Polsce jako podatnik podatku VAT, rozliczać polski podatek VAT i składać stosowne deklaracje VAT, oraz pliki JPK.

Przykłady  :
- przedsiębiorca zagraniczny ustanowił w Polsce stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu unijnych przepisów VAT, z którego to miejsca świadczy usługi lub dokonuje dostawy towarów, dla których miejscem świadczenia jest terytorium Polski,


- przedsiębiorca zagraniczny nie ustanowił w Polsce stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu unijnych przepisów VAT, ale dokonuje w Polsce dostaw towarów, lub świadczy usługi, dla których to on, a nie nabywca, jest zobowiązany do rozliczenia należego podatku VAT na terytorium Polski ( czyli wykonuje czynności dla których nie obowiązuje zasada odwrotnego obciążenia - Reverse charge ),

- przedsiębiorcy zagranicznego nie dotyczy żadna z powyższych sytuacji, ale wykonuje z terytorium swojego kraju tzw. sprzedaż wysyłkową, czyli sprzedaje towary - najczęściej za pośrednictwem internet - a następnie wysyła je osobom fizycznym zamieszkałym na terytorium Polski i przekroczył roczny limit tej sprzedaży wynoszący 160.000 zł.

Dobrowolna rejestracja przedsiębiorcy zagranicznego do VAT w Polsce.

Przedsiębiorca zagraniczny, który nie podlega obowiązkowi rejestracji na potrzeby VAT w Polsce, może zarejestrować się do VAT dobrowolnie, jesli będzie to dla niego korzystne ekonomicznie.
Zazwyczaj dobrowolna rejestracja wynika z możliwości uzyskiwania zwrotu polskiego podatku VAT na takich samych zasadach, na jakich zwrot ten przysługuje firmom polskim.
Na przykład :
- przedsiębiorca zagraniczny nabywa towary na terytorium Polski i sprzedaje je na terytorium Polski innym podatnikom, lub dokonuje ich wewnątrzwspólnotowej dostawy z terytorium Polski, lub eksportuje je z terytorium Polski. 
Taki przedsiębiorca zagraniczny nie ma obowiązku rejestracji do VAT w Polsce, ale jeżeli się zarejestruje i wystąpi u niego nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to będzie mógł otrzymywać zwroty polskiego podatku VAT na takich samych zasadach jak firmy polskie.  


A-Tax Consulting rejestruje firmy zagraniczne do VAT w Polsce i rozlicza polski VAT.

ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
Doradzimy wybór jednej z powyższych form prowadzenia działalności w Polsce, a także pomożemy w jej utworzeniu, zorganizowaniu i rejestracji.
Poprowadzimy pełne rozliczenia księgowo-podatkowe utworzonego przedstawicielstwa, oddziału, odrębnej firmy, czy też stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej zarejestrowanego w Polsce tylko na potrzeby VAT.

Zapraszam także do korzystania z innych naszych usług:

Janusz Sperka
Tytuł doradcy podatkowego nr 06083 nadany przez Ministra Finansów
A-Tax Consulting

 

zwrot vat z ue kontakt

a-tax

Biuro Operacyjne Nowa Sól :

A-Tax Consulting
Janusz Sperka


67-100 Nowa Sól
ul.Kościuszki 33

tel. ( 0-68 ) 458-21-11

e-mail: atax@op.pl
www.esjot.pl


- Zapraszamy do korzystania z naszych usług -

a-tax