Doradztwo podatkowe dla firm.

 

Doradztwo podatkowe dla firm polskich
Doradztwo podatkowe dla firm zagranicznych

Formy doradztwa podatkowego realizowane przez A-Tax Consulting :
- porady podatkowe,
- opinie podatkowe,
- indywidualne interpretacje podatkowe - sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji,
- informacje o obowiązujących przepisach polskiego i unijnego prawa podatkowego,
- opracowania tematyczne,
- odwołania od decyzji pokontrolnych,

Zakres czasowy usług doradztwa :
- doradztwo stałe - na podstawie podpisanej umowy o współpracy stałej ,
- doradztwo jednorazowe - na podstawie umowy jednorazowej.

Zasady wyceny doradztwa jednorazowego.
Wycena każdej usługi jest dokonywana indywidualnie.
Po przedstawieniu przez klienta, zgodnie z poniższą procedurą, problemu podatkowego, i ustaleniu zakresu porady podatkowej, proponujemy opcjonalnie :
- wynagrodzenie kwotowe, ustalane z góry, lub
- wynagrodzenie wg stawki godzinowej.

Pamiętaj, że zazwyczaj sporządzenie dobrej jakościowo porady podatkowej jest procesem a nie czynnością jednorazową. W procesie tym powinna aktywnie uczestniczyć osoba, która zleca wykonanie takiej porady, udzielając rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących sytuacji, do której odnosi się jej zapytanie. Ponadto, wstępny opis tej sytuacji, sporządzony przez pytającego, powinien być maksymalnie szcegółowy i jednoznaczny - pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych rozważań nie odnoszących się do istoty zapytania. Nawet niewielki brak precyzji w opisie sytuacji może skutkować uzyskanniem porady, która de facto nie będzie odpowiedzią na faktycznie zaistniałą sytuację, lecz tylko na sytuację podobną do zaistniałej.

Reasumując - jeżeli chcesz otrzymać rzetelną poradę podatkową odnoszącą się do sytuacji, o którą faktycznie pytasz, to muisisz wykonać określoną pracę intelektualną  a także  współpracować w trakcie procesu sporządzania porady.

 

Procedura świadczenia usług jednorazowego doradztwa podatkowego

Podstawa merytoryczna świadczonych usług :
- aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe,
- interpretacje i wyjaśnienia dokonane przez polskie organy podatkowe i Ministerstwo Finansów,
- orzeczenia sądów polskich i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Narzędzia dodatkowe :
Jednym ze stosowanych przez nas narzędzi jest występowanie w imieniu klienta, do Ministra Finansów, z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji obowiązujących przepisów podatkowych w kontekście konkretnej sytuacji podatkowej klienta.
Uzyskanie interpretacji i zastosowanie się do niej chroni klienta przed ewentualnymi skutkami kontroli podatkowej, w zakresie uzyskanej interpretacji.

Możliwości takie stwarza Ordynacja podatkowa, i są one nieocenione wobec :
- bardzo częstych i chaotycznych zmian polskich przepisów podatkowych,
- błędów legislacyjnych aktów prawnych i ich niezgodności z przepisami unijnymi,
- nagminnego braku spójności pomiędzy zapisami poszczególnych ustaw i rozporządzeń,
- niejednolitych interpretacji dokonywanych przez różne organy podatkowe i sądy (WSA, NSA), często sprzecznych zarówno ze sobą, jak i z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Zapraszam do korzystania z pozostałych naszych usług:

 

A-Tax Consulting
Janusz Sperka
Licencja doradcy podatkowego nr 06083

 

zwrot vat z ue kontakt

a-tax

Biuro Operacyjne Nowa Sól :

A-Tax Consulting
Janusz Sperka


67-100 Nowa Sól
ul.Kościuszki 33

tel. ( 0-68 ) 458-21-11

e-mail: atax@op.pl
www.esjot.pl


- Zapraszamy do korzystania z naszych usług -

a-tax